Όροι χρήσης του microsite

1. Εισαγωγή

Το https://www.germanospreorder.gr/samsung_galaxy_a80 (εφεξής «microsite») είναι η επίσημη ιστοσελίδα που δημιούργησε και λειτουργεί η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με τον δ.τ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ (εφεξής «ΓΕΡΜΑΝΟΣ») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας. ΤΚ 14565), με αριθμό καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ 000610801000, ΑΦΜ 094287975, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο 800-1140000, fax. 210-6242214, αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα νέα Smartphone της SAMSUNG, Galaxy A80 και την συμπλήρωση φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αυτούς (εφεξής «Χρήστες») που βρίσκεται αναρτημένη στο microsite , ώστε να λάβουν ενημέρωση από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει , μέσω ενημερωτικού email (newsletter), με απώτερο σκοπό εφόσον το επιθυμούν να μπουν στο www.germanos.gr και να προχωρήσουν στην προπαραγγελία, αποδεχόμενοι τους αντίστοιχους όρους του www.germanos.gr. . Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ανήκει στον Όμιλο Εταιριών ΟΤΕ.

Η χρήση του microsite διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι»), τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς σε κάθε επίσκεψη και χρήση του microsite. Η χρήση του microsite προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων , εφόσον ο χρήστης συμπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο αποδοχής, οπότε και τεκμαίρεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του χρήστη καθώς και η δικαιοπρακτική του ικανότητα.

Οι Όροι διέπονται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ιδίως δε από τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους Όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Τυχόν ακυρότητα συγκεκριμένου Όρου δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Τυχόν μη ενάσκηση από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.


2. Περιορισμός Ευθύνης - Παρεχόμενες πληροφορίες

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που τυχόν παρατίθενται στο microsite, τόσο όσον αφορά την εμφάνιση των ουσιωδών τεχνικών χαρακτηριστικών των νέων Smartphone της SAMSUNG , σειρά GALAXY A80 , όσο και για την ακρίβεια των λοιπών στοιχείων που αφορούν το προϊόν αυτό, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ή άλλων λαθών, που έχουν προκύψει ακούσια.

Το microsite παρέχεται «ως έχει», ομοίως και oι πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, γραφικά, σήματα, απεικονίσεις, περιγραφές προϊόντων και το εν γένει περιεχόμενο (εφεξής «Περιεχόμενο») που αναρτώνται σε αυτό. Σε καμία περίπτωση η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική , άμεση ή έμμεση (όπως ενδεικτικά απώλεια κερδών, δεδομένων κλπ) των χρηστών τρίτων, που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του microsite, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν παράνομες επεμβάσεις τρίτων στο microsite και τις πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το microsite μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους ως και την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων , όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κοκ, αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.

Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στο microsite. Σε κάθε περίπτωση Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση της, από το microsite συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων και να διακόπτει την διάθεση των υπηρεσιών αυτών.


3. Διαθεσιμότητα – Αυτόματη Αποσύνδεση

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του microsite και την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν αδυναμία των χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό ή να προχωρήσουν σε εκτέλεση επιμέρους λειτουργικών εντολών, καθώς η λειτουργικότητα του microsite μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό (υλισμικό και λογισμικό) των χρηστών, τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών, λόγους ανωτέρας βίας ή από άλλες αιτίες.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του microsite, χωρίς προειδοποίηση, ή για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή ασφάλειας του ιστότοπου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνει απαραίτητο, ενημερώνοντας τους χρήστες για το χρονικό διάστημα της διακοπής και τον τρόπο επικοινωνίας με την ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Αν και η ΓΕΡΜΑΝΟΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του microsite από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν από τη χρήση του microsite ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.


4. Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η πραγματοποίηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που προσφέρει το microsite γίνεται από όλους τους χρήστες που θα συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα, ανεξαρτήτως εάν είναι εγγεγραμμένοι ή όχι στην ιστοσελίδα www.germanos.gr .

Οι χρήστες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να ενημερωθούν για το συγκεκριμένο προϊόν είναι υπεύθυνοι για την ορθότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια όλων των πληροφοριών που τους ζητούνται κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αντίστοιχης φόρμας που παρέχει το microsite και την επιλογή του τρόπου ενημέρωσής τους από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Ειδικότερα, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το ονοματεπώνυμο που δηλώνει στο microsite και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή τρίτου από την παράνομη ή/και αθέμιτη χρήση όλων των άνω στοιχείων, κατά παράβαση των ανωτέρω.

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους χρήστες περαιτέρω πληροφορίες για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων ή κάθε στοιχείου που αφορά τη σύννομη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή του τηλεφώνου που δηλώνεται στο microsite.


5. Ασφάλεια

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης Πιστοποιητικού SSL.


6. Εκδήλωση ενδιαφέροντος

H εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται μόνο μέσω του microsite. Η αντίστοιχη διαδικασία έχει ως εξής:

Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο Microsite, σύμφωνα με τις οδηγίες που του παρέχονται και η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο τα νέα Smartphone της SAMSUNG, σειρά GALAXY A80.

Ο χρήστης πρέπει να αποδεχτεί τους παρόντες όρους, προκειμένου να ληφθεί υπόψιν της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η εκδήλωση ενδιαφέροντος του.

Ο Χρήστης, ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει επιλέξει κατά την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας , θα ενημερωθεί μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει μέσω ενημερωτικού email (newsletter). Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του microsite, δεν δεσμεύει τον χρήστη και δεν συνεπάγεται την ανάληψη οιασδήποτε υποχρέωσης από πλευράς του καθώς o χρήστης δεν προβαίνει σε αγορά ή παραγγελία της σειράς SAMSUNG Galaxy A80, ούτε δεσμεύει την ΓΕΡΜΑΝΟΣ για την περαιτέρω διάθεση και διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου προϊόντος.


7. COOKIES

Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του microsite είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing . O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


8. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το microsite είναι ιστότοπος της ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Το Περιεχόμενο του microsite αποτελεί ιδιοκτησία της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και, κατά περίπτωση, των νομίμων δικαιούχων των αναρτημένων προϊόντων σειρά SAMSUNG GALAXY A80, τα δε ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΓΕΡΜΑΝΟΣ, το microsite ή/και και τα αναρτημένα προϊόντα ή/ τις υπηρεσίες τρίτων,αποτελούν σήματα ή/και διακριτικά γνωρίσματα της ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ή/και των τυχόν συμβεβλημένων με αυτήν τρίτων προσώπων, δικαιούχων αυτών και η χρήση τους διέπεται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, για την προστασία των της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας , περί αθεμίτου ανταγωνισμού και κάθε άλλη σχετική. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στo microsite δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του Περιεχομένου, των εμπορικών σημάτων και λοιπόν διακριτικών σημάτων που περιλαμβάνονται στο microsite. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή σκοπούς άλλους, πέρα από την χρήση του microsite για την ενημέρωση του χρήστη για την σειρά SAMSUNG GALAXY A80, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή του δικαιούχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.


9. Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του microsite. Ως εκ τούτου οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo microsite της ΓΕΡΜΑΝΟΣ για:

1. δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, που δεν είναι σύννομο ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή μεταδίδεται με τρόπο που παρενοχλεί τρίτους ή βλάπτει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις

2. να προκαλέσουν βλάβη σε ανήλικο

3. δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συμβατικών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων

5. να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του microsite, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του διαδικτύου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο microsite

6. να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οπουδήποτε είδους διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου ή αλληλογραφίας

7. δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους υλικού, το οποίο περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

8. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο

9. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης με τους Όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ΓΕΡΜΑΝΟΣ για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Τυχόν μη ενάσκηση από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους Όρους δεν συνεπάγεται παραίτηση της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από τα δικαιώματα αυτά.


10. Εφαρμοστέο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.


11. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Newsletters

Αναφορικά με το θέμα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και την αποστολή newsletters μέσω του microsite μπορείτε να ενημερωθείτε από το κείμενο ενημέρωσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που είναι αναρτημένο στο microsite . Τα newsletters ενδέχεται να χαρακτηριστούν από τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία και να καταλήξουν στο spam folder. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αποθήκευση της διεύθυνσης https://www.germanospreorder.gr/samsung_galaxy_a80 στη safe list του χρήστη.


12. Επικοινωνία Για κάθε διευκρίνιση, ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με το microsite, οι χρήστες μπορούν να καλούν στη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ στο νούμερο 800-11-40000 ΔΩΡΕΑΝ από σταθερό τηλέφωνο, ή στο 2108006000 από κινητό από 07:00 έως 22:00, 7 ημέρες την εβδομάδα.